Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

29 Декември 2021 | 13:48 Прочетена: 170

                                                   ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  

 

   На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на  Решение № 352/30.11.2021 г. /Протокол № 26/ на Общински съвет - Етрополе

 

                                             ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС  № 483/07.05.2002 г., представляващ:

Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /седем/ - Детски дом, квартал 167 /сто шестдесет и седем/ по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 3976 /три хиляди деветстотин седемдесет и шест/ кв. м., при граници: от три страни улици, УПИ VI-1697 и УПИ VIII-1697.

           Търгът ще се проведе на 20.01.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

           При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 27.01.2022 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 67592.00 /шестдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и два/ лева, без ДДС /облагаема/, при стъпка на наддаване: 5 % от началната тръжна цена – сума в размер на 3379.60 /три хиляди триста седемдесет и девет, 0.60/ лева.

3. Депозит за участие в търга: 5 % от началната тръжна цена – сума в размер на 3379.60 /три хиляди триста седемдесет и девет, 0.60/ лева, който следва да се внесе чрез банков превод по сметка № IBAN: BG 17 CECB 9790  3343 1203 00,  BIC: CECBBGSF на Община Етрополе до 16:00 часа на 19.01.2022 г., а при повторен търг на 26.01.2022 година.

4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без  ДДС /облагаема/, която може да бъде закупена до 19.01.2022 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 26.01.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 19.01.2022 г., а при повторен търг на 26.01.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, ет. ІІ, ст. 212, телефони: 0720/68212, 0720/68257.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/ 

Кмет на Община Етрополе