Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 20.12.2021 г.

20 Декември 2021 | 13:43 Прочетена: 130

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-805/17.12.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІІ-230, кв. 15 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                      
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 20.12.2019 г.)
       /Хр. Дочева/