Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

13 Декември 2021 | 14:16 Прочетена: 128

                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-780/10.12.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на  неприложения дворищнорегулационен план на с. Лопян в частта на УПИ VІІІ-77 и имоти пл. №№ 69, 76 и 78, кв. 6

    
   Хр. Дочева                                                             (публикувано на 13. 12. 2021 г.)
 гл. спец. РПиОД