Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №32-2 от 09.12.2021 г.

09 Декември 2021 | 13:39 Прочетена: 140

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №32/09.12.2021 г. на обект: – „Преустройство и реконструкция на допълващо застрояване – навес в офис и търговски обект“, находяща се в УПИ V-3093, кв.229 по плана на гр.Етрополе, община Етрополе.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                             
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е