Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

03 Декември 2021 | 14:00 Прочетена: 88

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                               С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-733/03.12.2021г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване, чрез възлагане от Росен Иванов Йончев, собственик на имот пл. № 285 на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-„Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, с цел разделяне имота на два нови УПИ – нов УПИ за поземлен имот № 285 с отреждане „За жилищно строителство и обществено обслужване” и УПИ ХХІ за оставащата част от урегулирания поземлен имот, за която се запазва отреждането „Детски дом”.

          (Публикувано на 03 Декември 2021г.)


          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”