Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 03.12.2021г

03 Декември 2021 | 13:59 Прочетена: 72

     Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-732/03.12.2021г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ в обхват УПИ V137 и УПИ ХХVІІ138, кв. 26 по плана на с.Рибарица, общ. Етрополе, с който отпада вътрешната регулационна линия между двата имота и обединяването им в един нов УПИ V137,138 и ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за новообразувания УПИ.
    Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”, стая № 102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
  На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

        (Публикувано на 03 Декември 2021г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”