Категории

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 г

26 Ноември 2021 | 19:40 Прочетена: 98

                      УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 г.  


      На основание чл. 66 от Административно – процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Етрополе уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите по дейностите за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г.
      В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Етрополе предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
      Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно – сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
      За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци, в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер 1038600 лв. съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на Община Етрополе до Общински съвет – Етрополе, относно: приемане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г.

      Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на  e-mail адрес: obstina@etropolebg.com
или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация – Етрополе, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считан от датата на оповестяване на уведомлението.
       
      Настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Етрополе на основание чл. 66, ал. 1 от АПК.

      Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Етрополе или от публикувания по-долу проект за решение.