Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 26.11.2021г.

26 Ноември 2021 | 11:53 Прочетена: 96

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-722/25.11.2021г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за УПИ ХVІІ-14, кв. 3 по плана на в.з. Рибарица, община Етрополе, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.

 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

 

 

        (Публикувано на 26 Ноември 2021г.)

 

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”