Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

24 Ноември 2021 | 19:51 Прочетена: 87

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 340 по протокол № 25 от 20.10.2021г. на Общинския съвет-Етрополе, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113, между кв. 45 и кв. 46 по плана на гр.Етрополе, като трасето се измества по съществуващата на място улица и План за регулация (ПР) за УПИ /парцели/  І, ІІ-1767, ІІІ-1768 и ІV-1769 в  кв. 46  и УПИ /парцели/ ІХ-1780, Х-1781 и ХІ-1782 в кв. 45 и  по плана на гр. Етрополе, по съществуващите имотни граници, както по отношение на уличната регулация, така и по вътрешните имотни граници.       

Одобреният проект е изложен в отдел „ТСУ” при ОбА-Етрополе, етаж № 1, стая №102 и е публикуван в сайта на Община Етрополе в раздел „Обяви и съобщения“.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, чрез Общинския съвет – Етрополе, до Административния съд – София област.

 

Съобщението е обнародвано в ДВ, бр.97/19.11.2021г.

 

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”

Списък от файлове
ПУП Преглед