Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 18.11.2021г.

18 Ноември 2021 | 10:36 Прочетена: 99

  Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-701/17.11.2021г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР (план за регулация) в обхват УПИ /парцел/ VІ39  в кв.19 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе, съгласно който се изменя югоизточната регулационна линия по съществуващата имотна граница на ПИ № 300.
        Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
      На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

        (Публикувано на 18 Ноември 2021г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”