Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

17 Ноември 2021 | 15:49 Прочетена: 105

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                               С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-700/17.11.2021г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ІІІ-11 в кв. 6 по плана на в.з. Рибарица, с цел разделяне имота на два нови УПИ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните имоти.

          (Публикувано на 17 Ноември 2021г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”