Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

11 Ноември 2021 | 15:27 Прочетена: 77

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                                   С Ъ О Б Щ А В А ,

че с решение № 339 от 20.10.2021г. /протокол № 25/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05147.353.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойковец, общ. Етрополе, м. „Мусов дол-Лъките”, с цел промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди и създаване на градоустройствена основа за имота.

          (Публикувано на 11 Ноември 2021г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”