Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 09.11.2021г.

09 Ноември 2021 | 14:23 Прочетена: 76

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-683/09.11.2021г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на ПУП - ПЗ (план за застрояване) и РУР /работен устройствен план/ за УПИ /парцел/ ІV-„За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гараж” и УПИ /парцел/ VІІІ-„За търговия и обществено обслужване”  в  кв. 198 по действащия план на гр. Етрополе.
        Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
      На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


        (Публикувано на 09 Ноември 2021г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”