Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

09 Ноември 2021 | 14:22 Прочетена: 69

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                                      С Ъ О Б Щ А В А ,

   че със заповед № РД-15-684/09.11.2021 г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за ПУП – ПЗ /план за застояване/ за УПИ VІІ-6 в кв. 10 по плана на в.з. Рибарица, община Етрополе.
 
        (Публикувано на 9 Ноември 2021г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”