Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/04.11.2021 г.

04 Ноември 2021 | 13:07 Прочетена: 64

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 28/04.11.2021 г. за строеж на „Изграждане на детски площадки в детска ясла „Патиланци””, находяща се в УПИ І, кв. 31 по ПУП на гр. Етрополе.
    Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

          гл. специалист „РПиОД”                      
                   /Хр. Дочева/
    
                                                                 
  Публикувано на 04.11.2021 г.