Категории

З А П О В Е Д РД-15-652А/21.10.2021г

26 Октомври 2021 | 14:47 Прочетена: 100

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.120в от Кодекса на труда, и обявената извънредна епидемична обстановка с Решение № 547 от 28.07.2021г. на Министерския съвет и предложение от Главния държавен здравен инспектор в изпълнение на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021г. изм. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването:

 

 НАРЕЖДАМ:

     

 

            1. Преустановява се временно работата в „Клуб на инвалида“ и „Клуб на пенсионера“ на територията на Община Етрополе, считано от 21.10.2021г. поради обявената извънредна противоепидемична обстановка.

 

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Станка Димитрова – Заместник – кмет на Община Етрополе.

       

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /П/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ