Категории

РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ ОБЯВЯВА ДВЕ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

15 Октомври 2021 | 10:21 Прочетена: 113

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОБЯВАВА:

 

            І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София със заповед на министъра с рег. №8121К-10658/04.10.2021г.на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална.

 

            В Районно управление – Етрополе се обявяват две вакантни длъжности в
група „Охранителна полиция“

 

- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

 

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

 

            ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

 

1. Да имат само българско гражданство;

 

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

 

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

 

4. Специфични изисквания:

 

4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

 

4.2. Да имат завършено средно образование;

 

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

 

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

 

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока - изискването се отнася за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;

 

4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства - изискването се отнася само за кандидатите за длъжността полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил).

 

4.7. Да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие - само за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен.

 

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:

 

1. В 10 - дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

 

Към заявлението се прилагат:

 

1.1. нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

 

1.2. свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;

 

1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.
При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
Кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен следва да имат предвид задължението им след класиране и преди назначаването им на длъжност, да представят актуален документ, удостоверяващ завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие.

 

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, с адрес: гр. София, бул. „Гео Милев“ № 71;

 

3. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

 

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.

 

5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания. В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София.

 

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” - МВР, до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

 

 

 

За повече информация може да посетите сайта на www.mvr.bg