Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 134/10.09.2021г.

11 Октомври 2021 | 16:18 Прочетена: 89

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Мила Петрова Атанасова с постоянен адрес: гр. София, община Столична, ул. „Добър юнак” № 20,  ет. 2 - заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) и РУР /работен устройствен план/ за УПИ /парцел/ ІV-„За търговия, обществено обслужване и административна сграда и гараж” и УПИ /парцел/ VІІІ-„ За търговия и обществено обслужване”  в  кв. 198 по действащия план на гр. Етрополе.
Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.  

           (Публикувано на 11 Октомври 2021г.)


ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”