Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

06 Октомври 2021 | 13:10 Прочетена: 77

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана с Решения № 199/28.01.2021 г., № 218/25.02.2021 г., № 245/25.02.2021 г., № 269/05.005.2021 г., № 286/27.05.2021 г., № 298/30.06.2021 г., № 311, 315 от 29.07.2021 г. и № 320/14.09.2021 г., а именно:

 

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински  имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:

 

„4.4.19. Реална част в размер на 40 /четиридесет/ кв. м. от УПИ I – Атракционна зала,  квартал  140  по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 911 кв. м.

 

4.4.20. Реална част в размер на 11 /единадесет/ кв. м. от УПИ ХII – 1488,  квартал  129  по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 554 кв. м.“

 

 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/

 

Кмет на Община Етрополе