Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

10 Септември 2021 | 14:33 Прочетена: 34

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

  

че със заповед № РД-15-572/10.09.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на проект за ПУП – План за застрояване за  УПИ ХVІІ-14,  кв. 3 по плана на в.з. Рибарица.

 

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                    

 

 

 

 

 

    Христина Дочева

 

Гл. специалист „РпиОД”                           (публикувано на 10.09.2021 г.)