Категории

ПРОМОЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

16 Август 2021 | 08:48 Прочетена: 16

                


 

           След безспорния успех на кампания „Чудната градина“ и викторина „Многознайко“, проведени сред учениците на СОУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“, усилията по развиване на уменията и познанията на учениците в посока компостиране и кръгова икономика ще продължат през новата учебна година в рамките на занимания както в изградените зелени класни стаи, така и извън тях. Разработената по проекта програма за часове по компостиране и нулеви отпадъци ще стимулира учениците да разсъждават природосъобразно и ще осигури устойчивост и продължителност на резултатите от проекта. Всеки родител, който би желал да се включи в предаването на съдържанието, налично в разработените методология и наръчник, може да потърси материалите в свободнодостъпна форма от общината или съответното училище, както и да се запознае с това, което се преподава в час.

 

         Нека заедно работим за природата около нас – чиста и без отпадъци!

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

 

 

      Тази публикация е създадена в рамките на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе", във връзка с ДБФП № BG16M10P002-2.009-0037-С01, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."