Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

25 Август 2021 | 19:25 Прочетена: 76

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-543/24.08.2021 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе - ПР (План за регулация) в обхват: УПИ ІІІ-1697,  УПИ V-1697, УПИ VІ-1697, УПИ VІІ-1697, УПИ ІХ-1697, УПИ Х-1697, УПИ ХІІ-1697, УПИ ХІІІ-1697 и УПИ ХІV-1697, кв. 165 – изменение на вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на отводнителния канал.

 

    

 

        Хр. Дочева                                          (публикувано на 25.08.2021 г.)

Гл. специалист „РПиОД”