Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

19 Август 2021 | 19:54 Прочетена: 61

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-537/17.08.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП на в.з. Лопян в частта на кв. 7– Изменение на уличната регулация на улица тупик с о.т. 48-15а и План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за  УПИ І-24, УПИ VІІ-24, УПИ VІІІ-24 и УПИ ІХ-24, кв. 7. 

        

 

        Христина Дочева                                          (публикувано на 19.08.2021 г.)

         гл. спец. „РПиОД”