Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-2/18.08.2021 г

19 Август 2021 | 19:52 Прочетена: 46

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №23/11.08.2021 г. за строителство на обект: „Сграда за отглеждане на животни“ – представляващо реконструкция на съществуваща селскостопанска сграда – навес на един етаж със З.П.208 кв.м., находяща се в ПИ № 87391.376.4, м.Отоките, зем.с.Ямна, община Етрополе.

Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

(публикувано на 18.08.2021 г.)                          

                                                                                   Отдел „ТСУ,ИП и Е