Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

05 Май 2021 | 18:27 Прочетена: 175

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана с Решения №   199/28.01.2021, № 218/25.02.2021 г. и № 245/25.03.2021 г., а именно:

 

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2 текстът: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:

„4.2.25. Застроен урегулиран поземлен имот IV - 1858, квартал 47 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 358 кв.м., актуван с АЧОС № 721/2005 г.“

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/

Кмет на Община Етрополе