Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/21.04.2021 г.

22 Април 2021 | 08:37 Прочетена: 138

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 10/15.04.2021 г. за строеж на „Едноетажна жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХVІІ-40, кв. 19 по ПУП на с. Рибарица.   
Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 21.04.2021 г.)                           Хр. Дочева
                                                                         гл. специалист “РПиОД”