Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

07 Април 2021 | 18:47 Прочетена: 26

                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

                                                        О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-213/07.04.2021 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ VІІ-230,  кв. 15 по плана на с. Рибарица –изменение отреждането на УПИ . 

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     

 

 

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 07.04.2021 г.)

Гл. специалист „РПиОД”