Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

22 Февруари 2021 | 11:10 Прочетена: 27

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г. и актуализирана с Решение №   199/28.01.2021, а именно:
§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, в т. 4.2 текстът: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се заменя с текста: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.2.19. Апартамент № 14, находящ се в жилищен блок № 1, вход „Б“, етаж 1, построен в квартал 132 по подробния устройствен план на гр. Етрополе“.   
§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
„4.4.4. Реална част в размер на 162 /сто шестдесет и два/ кв.м. от УПИ III-352, находящ се в квартал 11 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с площ от 1230 кв.м.,актуван с АЧОС № 3143/22.01.2021 г.
4.4.5.  Реална част в размер на 7 /седем/ кв.м. от УПИ VII – 230, находящ се в квартал 15 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият от 1551 кв.м., актуван с АЧОС № 3144/25.01.2021 г.
4.4.6.  Реална част в размер на 12 /дванадесет/ кв.м. от УПИ IХ - 959, кв. 157 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 841 кв.м., актуван с АЧОС № 3146/29.01.2021 г.
    § 3.  В Раздел V- „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица“, се добавя нова подточка, както следва:
„5.2.5. Реална част в размер на 87 /осемдесет и седем/ кв.м. от имот пл. № 935, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/
Кмет на Община Етрополе