Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-2/17.02.2021 г.

18 Февруари 2021 | 15:24 Прочетена: 15

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 6/17.02.2021 г. за обект “Реконструкция на мостово съоръжение на траен горски път „Равни дел””, находящо се в поземлен имот с идентификатор 05147.1.454 по КККР, землището на село Бойковец, община Етрополе.
Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.
        
            гл. специалист „РПиОД”                      
                   /Хр. Дочева/