Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28/22.01.2021г.

18 Февруари 2021 | 16:50 Прочетена: 35

 Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Гергана Божидарова Димитрова, с последен известен адрес: гр.София, р-н Красно село, ул.„Царево село” № 6, вх.Б, ет. 2, ап. 26- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор № 27632.210.5 по КККР на гр.Етрополе, м. ”Равнището”, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.   
Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
    На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

           (Публикувано на 17 февруари 2021г.)


 ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”