Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 25/22.01.2021г.

17 Февруари 2021 | 16:49 Прочетена: 22

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Тотка Иванова Кунчева, с последен известен адрес: гр.София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин 3” бл. 305, вх.В, ет. 3, ап. 87- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор № 27632.210.5 по КККР на гр.Етрополе, м. ”Равнището”, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.   
Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
    На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

           (Публикувано на 17 февруари 2021г.)


 ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”