Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

13 Януари 2021 | 14:00 Прочетена: 33

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 186/30.12.2020 г., а именно:
§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.1.14. Поземлен имот с идентификатор 62582.237.157, находящ се в землището на с. Рибарица, община Етрополе, местност „Рибарица“, НТП „За друг вид застрояване“,  с площ от 805 /осемстотин и пет“ кв.м., актуван с АЧОС № 3137/02.11.2020 г.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба,по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:
«4.2.17. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – 530, квартал 47 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 333 /триста тридесет и три/ кв.м., актуван с АЧОС № 383/18.03.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 105, том II, вх. Рег. № 391, н. дело 275, партида 1252 от 20.08.2009 г.,   
4.2.18.  Една втора идеална част в размер на 329 кв.м. от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – 1697, квартал 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с  площ от 658 /шестсттотин петдесет и осем/ кв.м., актуван с АЧОС № 506/20.05.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 115, том  II, вх. Рег. № 401, н.дело 285, партида1262 от 20.08.2009 г.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/
Кмет на Община Етрополе