Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-2/05.01.2021г.

05 Януари 2021 | 14:11 Прочетена: 52

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 30/31.12.2020г. на Петко Димитров Станев за извършване строителство на строеж: „Промяна предназначението на част от жилищна сграда в „Кафене” с местонахождение: УПИ – XXII 276, кв.29 по плана на с.Лопян, община Етрополе.
Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14-дневен срок от съобщението.
 
/публикувано на 05.01.2021г/
 
 
  ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”