Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

17 Декември 2020 | 10:41 Прочетена: 78

                                                             О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                      Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

                                     На основание чл. 18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл. 225, ал. 3 от ЗУТ


С Ъ О Б Щ А В А

 Че с Констативен акт № 10/16.12.2020 г. е установен незаконен строеж „Телекомуникационно съоръжение”, с местонахождение: поземлен имот № 093024, м. „Падешки връх”, землище на с. Лопян, незаконен по смисъла на чл. 225, ал.2, т. 1 и т. 3 от ЗУТ, собственост на ВИВАКОМ АД.
    
Констативният акт е на разположение в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102. Възражения по съставения констативен акт могат да бъдат подавани в 7(седем) дневен срок, считано от 17.12.2020 г.
    

17.12.2020 г.                     Хр. Дочева-гл. спец.”РПиОД”