Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/20.11.2020г.

20 Ноември 2020 | 11:02 Прочетена: 48

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 28/19.11.2020г. на „ФРЕШ МАРКЕТ 2015” ООД за извършване строителство на строеж: ”Магазин за нехранителни стоки със склад” в УПИ І-3094, кв. 231 по ПУП на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж и приложението към него е изложено в Общинска администрация гр.Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8,00 до 17,00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14-дневен срок от съобщението.

/публикувано на 20.11.2020г/


         ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”