Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

06 Ноември 2020 | 13:15 Прочетена: 39

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:
§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:
„4.2.10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХII – общ., квартал 79 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., актуван с АЧОС № 700/11.03.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 95, том I, ок 101, вх. Рег. № 114 от 21.03.2005 г.,   
4.2.11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – общ., квартал 79 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 420 /четиристотин десет/ кв.м., актуван с АЧОС № 563/26.04.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 122, том I, ок 133, вх. Рег. № 161 от 03.05.2004 г.,   
4.2.12. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 1697, квартал 168 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., актуван с АЧОС № 493/10.05.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 54, том  II, вх. Рег. № 342, н.дело 228, партида1203 от 20.08.2009 г.“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/
Кмет на Община Етрополе