Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30 Октомври 2020 | 13:40 Прочетена: 73

                                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                          Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и чл. 18а, ал.10 от АПК


                                                                      С Ъ О Б Щ А В А


  че със заповед № РД-15-610/29.10.2020 г. на Зам. Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе – ПР в частта на улица с о.т. 76-73, улица с о.т. 76-74-72 и нереализирано озеленяване и ПР и ПЗ в частта на имот пл. № 3094, срещу кв. 18 – обособяване на нов квартал 231 и нов УПИ І-3094 с отреждане „За търговски и други обслужващи дейности”.
     Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т.1 и 4 от ЗУТ, имат право да подадат писмени възражения по проекта, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
           
               30.10.2020 г.                     Хр. Дочева-гл. спец.”РПиОД”