Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02 Януари 2020 | 13:07 Прочетена: 156

                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                   ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”

                      На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията


                                                              С Ъ О Б Щ А В А,

  че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП - ПР в обхват: УПИ І-„Жилищен комплекс”, кв. 13, улица с о.т. 62-63-64-65, улица с от. 60-61-63, улица с о.т. 60-65-65а,  улица с о.т. 69-64 и нереализирано озеленяване по подробния устройствен план на гр. Етрополе.
    Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел  “ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе

     02.01.2020 г.                                               гл. специалист “РПиОД”
                                                                                  /Хр. Дочева/