Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ...

09 Февруари 2022 | 13:29   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е  ...

09 Февруари 2022 | 13:27   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собс...

08 Февруари 2022 | 11:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК                        ...

03 Февруари 2022 | 16:57   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че започва записването за закупуване на дърва за огрев от горски територии за отоплителен сезон 2022/2023 г....

01 Февруари 2022 | 16:17   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 31.01.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-060/31.01...

31 Януари 2022 | 15:21   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 28.01.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Медицинска сестра, операционна и превързочна техника    Етрополе    Висше/Полувисше2    Мед...

31 Януари 2022 | 10:26   Прочети ...

РЗИ З А П О В Е Д № РД –01-117 София, 27.01. 2022 г.

  На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаван...

31 Януари 2022 | 10:24   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-045/25.01.2022 г. на Зам...

25 Януари 2022 | 16:29   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

25 Януари 2022 | 08:44   Прочети ...