Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-1/16.03.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

16 Март 2023 | 14:40   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   На основание чл. 42 и във връзка с чл. 37 и чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Етрополе  изго...

15 Март 2023 | 18:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                        О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                              ...

15 Март 2023 | 13:37   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е от 14.03.2023 г.

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП -  Парцеларен план за трасе на  два броя е...

14 Март 2023 | 14:12   Прочети ...

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в  доброволния  резерв

14 Март 2023 | 13:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,   с  Р Е Ш Е Н И Е  № 550 от 23....

14 Март 2023 | 10:21   Прочети ...

Проект за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за ...

08 Март 2023 | 14:47   Прочети ...

Заповед и Протокол за преброяване на безстопанствените кучета

Заповед и Протокол за преброяване на безстопанствените кучета

01 Март 2023 | 15:29   Прочети ...

С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 г.

С П И С Ъ К НА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТОПАНСКАТА ...

28 Февруари 2023 | 15:52   Прочети ...

Протокол за извършена проверка по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол за извършена проверка по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

27 Февруари 2023 | 14:42   Прочети ...