Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

                                               О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОтдел  “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на...

02 Декември 2022 | 09:07   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 181/02.11.2022г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК съобща...

30 Ноември 2022 | 17:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл. 61, ал. 1 от АПК, съобщава на Радослав...

30 Ноември 2022 | 17:26   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-43 ОТ 28.11.2022Г.

От: Община Етрополе   Относно: „Изграждане на улица – пътна връзка от бул. „Малък Искър“ о.т.464 през о.т.479 до о.т.473 – Път II-37 Джурово-Етропо...

28 Ноември 2022 | 08:35   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                   О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона ...

25 Ноември 2022 | 14:03   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

23 Ноември 2022 | 11:15   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №27-2 от 23.11.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

23 Ноември 2022 | 11:14   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № ЕО-Е-761-002/22.11.22 Г.

ОТ: ВЕЦ-С ЕООД, гр. Долна баня 1040, ул. „Търговска“ № 2   ОТНОСНО: „Изграждане и експлоатация на три микро водоелектрически централи (МВЕЦ) с прот...

22 Ноември 2022 | 13:00   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                ...

22 Ноември 2022 | 12:59   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

22 Ноември 2022 | 12:58   Прочети ...